Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ 008556601000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 18ης Αυγούστου 2022 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι  κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ  ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του Κέντρου Αποθεραπείας –Αποκατάστασης, επί της Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ-18-08-2022

Κοινοποίηση: