Επιλογή Σελίδας

Πολιτική προστασίας Δεδομένων

Η Εταιρεία «Θησέας Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Α.Ε.» με έδρα στην Καλλιθέα Ν. Αττικής, επί της Λεωφ. Συγγρού αρ. 202, Τ.Κ. 17671, Α.Φ.Μ. 998105297 τηλ. 2141006000, e-mail [email protected], σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Προσηλωμένοι λοιπόν σε αυτόν το σκοπό την κατοχύρωση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων, συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων και διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας συλλέγονται νομίμως για καθορισμένους, με απόλυτο τρόπο σκοπούς.

Στο πλαίσιο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών που σας προσφέρουμε, η παροχή ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων ειδικών κατηγοριών, κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας καθώς και για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί, ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ή/ και για την προάσπιση του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών δεδομένων για την Εταιρεία αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν (π.χ. δημόσιες αρχές, ασφαλιστικές εταιρείες, ταμεία, συνεργαζόμενα εργαστήρια, συνεργαζόμενοι ιατροί).

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται μετά από 10 έτη από την τελευταία επίσκεψή σας (για τα διαγνωστικά ή για εξωτερικούς ασθενείς σε κλινικές) ή μετά από 20 έτη από την τελευταία νοσηλεία σας (για τις κλινικές).

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία – η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσης σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων – στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2141006000 ή στην Δ/νση Λεωφ. Συγγρού αρ. 202, Καλλιθέα Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17671 ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]