Επιλογή Σελίδας

Πολιτική Ποιότητας

Το Κέντρο Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ παρέχει υπηρεσίες υγείας και νοσηλείας υψηλού επιπέδου, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή λειτουργικότητας. Στόχος του ΘΗΣΕΑ είναι η αποκατάσταση της ποιότητας ζωής του ασθενούς μέσα σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον, με την εξειδίκευση και το κύρος που του προσδίδει τόσο η επιστημονική του ομάδα, που αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους συνεργάτες, όσο και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του. Η αποστολή μας είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες, επικεντρωμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε ασθενούς, για την όσο το δυνατό καλύτερη επανένταξή του στην καθημερινή του ζωή.

Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής μας είναι οι εξής:

 • Η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών αποκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ασθενούς
 • Η παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών που θα βοηθούν την επανένταξη του ασθενούς στην κοινωνία
 • Η εφαρμογή νέων ιατρικών και θεραπευτικών τεχνικών καθώς και καλών πρακτικών του χώρου
 • Η συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων και των ευκαιριών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του Κέντρου με σκοπό την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Η λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων με στόχο την ασφάλεια των ασθενών , των επισκεπτών και των εργαζομένων του Κέντρου
 • Η παρακολούθηση και εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου
 • Η συνέπεια των υπηρεσιών μας και η παροχή υπεύθυνης φροντίδας υγείας στον κάθε ασθενή
 • Ο συνεχής εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού ώστε να καλύπτουν τις προσδοκίες των ασθενών μας και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

Η Διοίκηση και το προσωπικό στο «Θησέας Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης» δεσμευόμαστε

 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, την ενημέρωση την εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού μας.
 • Για το συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού μας.
 • Για τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των ασθενών μας.
 • Για τη τήρηση των νομοθετικών & κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εκπονούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ,τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  ή άλλη εμπλεκόμενη αρχή .
 • Την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών
 • Για την εξασφάλιση της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων του Κέντρου μέσω της τήρησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR
 • Για τη συνεχή παρακολούθηση των λειτουργιών του Κέντρου μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών που επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
 • Για την παρακολούθηση και διαχείριση περιστατικών (incidents), παρ’ ολίγον συμβάντων (near misses) και ανεπιθύμητων συμβάντων (adverse events)
 • Για τον καθορισμό KPIs (Key Performance Indicators) για τη μέτρηση και παρακολούθηση των παραπάνω 11 διαστάσεων ποιότητας που θέτει το πρότυπο ΕΝ 15224.
 • Για την αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση των κλινικών διεργασιών του Κέντρου καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές.
 • Για τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Την παρακολούθηση και των κλινικών διεργασιών του Κέντρου και την ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του Τομέα μέσα από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εγκρίσεων και εκπαιδεύσεων.
 • Τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας, ασφάλειας και εξυπηρέτησης στους πελάτες που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των 11 διαστάσεων ποιότητας όπως περιγράφονται στο ΕΝ 15224.
  1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (Appropriate- correct care)
  2. Διαθεσιμότητα
  3. Συνέχεια φροντίδας (Continuity of care)
  4. Αποτελεσματικότητα (Effectiveness)
  5. Αποδοτικότητα (σχέση κόστους – αποτελέσματος κλπ) (Efficiency)
  6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (Equity)
  7. Τεκμηριωμένη, βασισμένη σε πρωτόκολλα (Evidence & Knowledge based)
  8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (Patient centered care including physical, psychological and social integrity)
  9. Συμμετοχή των ασθενών (Patient involvement)
  10. Ασφάλεια ασθενών (Patient safety )
  11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (Timeliness/ accessibility)